Vinnare uppsatstävling 2020
Julia Dahl

"Rätten till kollektiv förhandling - En studie om möjligheten att upphäva förhandlingsrätten genom kollektivavtal mot bakgrund av konflikten i Göteborgs hamn"


---------------------------------------------------------------------------------------

Arbetsrättsliga Föreningen informerar härmed om
 
UPPSATSTÄVLING I ARBETSRÄTT
 
Du som har skrivit examensarbete (30 hp) inom ämnet arbetsrätt under vårterminen eller höstterminen 2021 inbjuds att delta i Arbetsrättsliga Föreningens uppsatstävling.
 
Bästa uppsats belönas med 15 000 kr.
 
Intyg om betygssättning ska bifogas ansökan liksom aktuella adressuppgifter.
 
Ditt tävlingsbidrag skickas till ann.mikiver@svensktnaringsliv.se.


Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är den 1 april 2022.

 
Uppsatserna kommer att bedömas av en jury i vilka ingår
·        Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv
·     Erik Sjödin, universitetslektor
·     Magnus Lundberg, arbetsrättsjurist TCO
·        Cathrine Lilja Hansson, administrativ chef och ordförande, Arbetsdomstolen
 
Arbetsrättsliga Föreningen är en ideell förening. Medlemmarna är mestadels yrkesverksamma inom arbetsrättens område, som t.ex. förbundsjurister, advokater, domare och forskare -. Föreningen har till syfte att främja intresset för arbetsrätt och därmed sammanhängande frågor. Arbetsrätten har ökat i betydelse under senare år, bl.a. under stark påverkan från EU-rätten. Mer information finns på www.arbetsrattsligaforeningen.se .