KALLELSE TILL FÖRENINGSSAMMANKOMST SAMT ÅRSMÖTE

 
 
Nästa föreningssammankomst kommer att hållas
 
Torsdagen den 13 oktober kl. 18.00.
 
Juris doktor och adjunkten i rättsvetenskap
Johan Holm
presenterar sin avhandling ”Ett hållbart arbetsliv”
 
”Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering”
 
I samband med sammankomsten kommer även prisutdelning ske i Arbetsrättsliga föreningens uppsatstävling.
 
Lokal
Sammankomsten äger rum i Svenskt Näringslivs konferenslokaler med besöksadress Storgatan 19 i Stockholm.
 
Middag och anmälan 
Efter sammankomsten, omkring kl. 19.30, inbjuds till middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och chokladbit) i anslutning till lokalen.
 
Anmälan till middagen sker genom e-post till Ann Mikiver samt genom inbetalning av 350 kr på postgiro nr 50 72 18-6 senast den 7 oktober 2022. Anmälan är bindande och återbetalning kan inte ske vid återbud.
 
Anmälan till årsmötet och föredraget sker e-postmeddelande till Ann Mikiver.
 
 
Årsmöte
 
Sammankomsten inleds med stadgeenligt årsmöte kl. 18.00. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsbokslut samt revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet och på föreningens hemsida.
 
 
Dagordning för årsmötet
 
1. Val av ordförande vid årsmötet och fastställande av dagordning
2. Val av två justeringspersoner
3. Styrelsens förvaltningsberättelse
4. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Fastställande av balansräkning
6. Styrelsens eller enskilda medlemmars förslag
7. Val av ordförande
8. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa
9. Val av två revisorer jämte suppleanter för dem
10. Fastställande av årsavgifter
11. Övriga frågor
 
 
Med vänlig hälsning
 
Ola Brinnen, föreningens sekreterare
 
ola.brinnen@svensktnaringsliv.se
 
ann.mikiver@svensktnaringsliv.se