Välkommen till Arbetsrättsliga Föreningens hemsida.

Arbetsrättsliga Föreningens ändamål är att främja intresset för den svenska arbetsrätten och därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem.

I detta syfte ordnar föreningen föredrag och diskussioner, stödjer den arbetsrättsliga forskningen samt utövar annan verksamhet som kan bidraga till utredning och belysning av arbetsrättsliga spörsmål. Som exempel kan nämnas att föreningen varje år anordnar en uppsatstävling.

Medlemmar i föreningen är huvudsakligen personer som är yrkesverksamma inom arbetsrättens område såsom förbundsjurister, advokater, domare och forskare.

Medlemsavgiften är 300 kronor för enskild medlem och 500 kronor för stödjande medlem (juridiska personer).

Inom Arbetsrättsliga föreningen finns en särskild sektion för internationella frågor. Detta är inte en juridisk person med stadgar och styrelse. Genom medlemskap i denna sektion erhåller medlemmarna information om verksamheten i International Society for Labour and Social Security Law (ISL&SSL). Denna internationella organisation anordnar bl a konferenser i ämnen som berör frågor inom arbetsrätt och socialförsäkring.

Medlemskap i den internationella sektionen betingar en avgift som för närvarande är 100 kronor per år.
________________________________________________________________________________

EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas den 25 maj 2018. Här kommer därför information om behandlingen av personuppgifter i Arbetsrättsliga föreningen.
 
För att kunna skicka ut inbjudningar till årsmöten och andra sammankomster som föreningen anordnar samt för att kunna föra vårt medlemsregister behandlar föreningen uppgifter om namn och e-postadress för de medlemmar som har anmält det. Personuppgifterna används inte för något annat ändamål och lämnas inte ut till tredje man. Personuppgifterna behandlas endast under den tid som medlemskapet varar.
 
För eventuella frågor går det bra att kontakta undertecknad.
 
Med vänliga hälsningar
 
Ola Brinnen
Sekreterare, Arbetsrättsliga föreningen


Vinnare i årets uppsatstävling utsedd!


Stort grattis till Sofia Eriksson som utsetts till vinnare i årets uppsatstävling.

Juryns motivering: "Sofia Erikssons uppsats belyser det idag så aktuella spänningsfältet mellan migrationsrätt och arbetsrätt liksom det komplicerade samspelet mellan EU-rätt och svensk rätt. Uppsatsen syftar till att utreda om säsongsarbetardirektivets införlivande i svensk rätt kan innebära en stärkt ställning för säsongsarbetare, och innefattar bl.a. en diskussion ur de anställdas perspektiv kring direktivets tillämpningsområde, tillträdeskriterier, anställningsvillkor och likabehandling samt regler om sanktioner och kontroll. Uppsatsen är välskriven och analysen självständig och problematiserande."

Prisutdelningen sker vid träffen den 6 dec.