Stadgar för Arbetsrättsliga Föreningen

 

 

Antagna vid sammanträde den 15 november 1957.

Reviderade vid sammanträde den 6 oktober 1994.

S t a d g a r  för  Arbetsrättsliga Föreningen

§ 1 Namn

Föreningens namn är Arbetsrättsliga Föreningen.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja intresset för den svenska arbetsrätten och därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem. I detta syfte skall föreningen anordna föredrag och diskussioner, stödja den arbetsrättsliga forskningen samt utöva annan verksamhet, som kan bidraga till utredning och belysning av arbetsrättsliga spörsmål.

§ 3 Medlemskap

Medlem i föreningen kan efter styrelsens prövning vinnas av den som genom sin yrkesverksamhet eller eljest visat intresse för föreningens syfte samt av organisation i egenskap av stödjande medlem.

§ 4 Medlemsavgifter

Medlem skall till föreningen erlägga medlemsavgift, som på årsmöte fastställes att gälla för det kommande kalenderåret. Avgiften skall inbetalas före kalenderårets ingång.

§ 5 Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter handhavas av en av årsmötet för tiden till nästa årsmöte vald styrelse, bestående av ordförande och sex till tio ledamöter.

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, utser inom sig vice ordförande samt sekre­terare och skattmästare.

Styrelsen skall sammanträda två gånger årligen, ävensom eljest då styrelsens ord­förande eller minst tre styrelseledamöter så påkallar.

För beslutsförhet fordras att minst sex ledamöter närvara och deltaga i beslutet. Alla frågor avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordföranden, sekreteraren eller skattmästaren, var för sig.

§ 7 Förvaltning och revision

Föreningens räkenskaper skola avslutas per kalenderår.

Styrelsen skall årligen över sin förvaltning avgiva berättelse som skall innehålla balansräkning samt vinst- och förlusträkning för räkenskapsåret.

För granskning av styrelsens förvaltning utses på årsmöte två revisorer med lika antal suppleanter. Förvaltningsberättelsen samt föreningens räkenskaper skola avlämnas till revisorerna senast den 1 juli.

Revisorerna skola över sin granskning till årsmötet avgiva berättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes.

§ 8 Föreningsmöten

Föreningen sammanträder efter av styrelsen minst en vecka före mötet utfärdad skriftlig kallelse.

Föreningen sammanträder till årsmöte på dag under september eller oktober, som av styrelsen bestämmes. Till årsmöte skall skriftlig kallelse utfärdas minst två veckor före mötet.

Vid mötet skall förekomma:

        1            Val av ordförande vid årsmötet och fastställande av dagordning

        2            Val av två justeringsmän

        3            Styrelsens förvaltningsberättelse

        4            Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

        5            Fastställande av balansräkning

        6            Styrelsens eller enskilda medlemmars förslag

        7            Val av ordförande

        8            Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa

        9            Val av två revisorer jämte suppleanter för dem

    10            Fastställande av årsavgift

    11            Övriga frågor

Vid föreningsmöte skall protokoll föras.

§ 9 Omröstning

Omröstning på föreningens möten sker öppet, därest ej sluten omröstning begäres. Varje personlig medlem äger en röst. Stödjande medlem saknar rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock att, där vid val sluten omröstning begärts, företrädet avgöres genom lottning.

Medlem, som ej erlagt förfallen årsavgift, är ej röstberättigad.

§ 10 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar må till årsmötet väckas av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag av medlem skall ingivas till styrelsen före den 1 augusti och skall vid dess framläggande för årsmötet vara åtföljt av styrelsens yttrande.

Beslut om stadgeändring är ej giltigt med mindre det biträtts av minst 2/3 av de röstande.

Förslag till stadgeändring skall ingivas till kallelsen till årsmötet.

§ 11 Föreningens upplösning

Fråga om föreningens upplösning behandlas i samma ordning som fråga om stadge­ändring, dock att för giltigheten av beslut om upplösning erfordras att detta biträtts av minst 2/3 av samtliga röstberättigade medlemmar.

Förslag till upplösning av föreningen må icke behandlas med mindre förslaget upp­tagits i kallelsen till mötet.

Vid beslut om föreningens upplösning skall även beslutas, huru med föreningens behållna tillgångar skall förfaras.

***