Arbetsrättsliga föreningen informerar härmed om
 
UPPSATSTÄVLING I ARBETSRÄTT
 
Du som har skrivit examensarbete (30 hp) inom ämnet arbetsrätt under vårterminen eller höstterminen 2018 inbjuds att delta i Arbetsrättsliga föreningens uppsatstävling.
 
Bästa uppsats belönas med 10 000 kr.
 
Intyg om betygssättning ska bifogas ansökan liksom aktuella adressuppgifter.
 
Ditt tävlingsbidrag skickas till emelie.nordstrom@svensktnaringsliv.se
 
Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är den 1 april 2019.
 

Uppsatserna kommer att bedömas av en jury i vilka ingår

-          Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv
-          Petra Herzfeld Olsson, docent, Stockholms universitet
-          Cathrine Lilja Hansson, kanslichef och ordförande, Arbetsdomstolen
-          Lena Maier Söderberg, chefsjurist, SACO

Arbetsrättsliga föreningen är en ideell förening. Medlemmarna är mestadels yrkesverksamma inom arbetsrättens område, såsom förbundsjurister, advokater, domare mfl. Föreningen har till syfte att främja intresset för arbetsrätt och därmed sammanhängande frågor. Arbetsrätten har ökat i betydelse under senare år, bl.a. under stark påverkan från EU-rätten.