Arbetsrättsliga Föreningen informerar härmed om
 
UPPSATSTÄVLING I ARBETSRÄTT
 
Du som har skrivit examensarbete (30 hp) inom ämnet arbetsrätt under vårterminen eller höstterminen 2019 inbjuds att delta i Arbetsrättsliga Föreningens uppsatstävling.
 
Bästa uppsats belönas med 15 000 kr.
 
Intyg om betygssättning ska bifogas ansökan liksom aktuella adressuppgifter.
 
Ditt tävlingsbidrag skickas till ann.mikiver@svensktnaringsliv.se.


Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är den 1 april 2020.

 

Uppsatserna kommer att bedömas av en jury i vilka ingår

  • Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv
  • Petra Herzfeld Olsson, docent, Stockholms universitet
  • Cathrine Lilja Hansson, administrativ chef och ordförande, Arbetsdomstolen
  • Lena Maier Söderberg, chefsjurist, SACO

Arbetsrättsliga Föreningen är en ideell förening. Medlemmarna är mestadels yrkesverksamma inom arbetsrättens område, som t.ex. förbundsjurister, advokater, domare och forskare -. Föreningen har till syfte att främja intresset för arbetsrätt och därmed sammanhängande frågor. Arbetsrätten har ökat i betydelse under senare år, bl.a. under stark påverkan från EU-rätten. Mer information finns på www.arbetsrattsligaforeningen.se .