KALLELSE TILL FÖRENINGSSAMMANKOMST SAMT ÅRSMÖTE


Onsdagen den 13 september kl. 18.00

Petra Herzfeld Olsson och Mette Søsted Hemme inleder på temat

Minimilönedirektivets genomförande i Norden
Petr och Mette kommer att tala om genomförandet av direktiv 2022/2041, om tillräckliga minimilöner i EU i Norden och de frågor som uppkommer i de olika länderna samt Danmarks ogiltighetstalan mot direktivet.

I samband med sammankomsten kommer förhoppningsvis även prisutdelning ske i Arbetsrättsliga föreningens uppsatstävling.  

Lokal
Sammankomsten äger rum i Svenskt Näringslivs konferenslokaler med besöksadress Storgatan 19 i Stockholm.
Middagen
Efter sammankomsten, omkring kl. 19.30, inbjuds till middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och chokladbit) i anslutning till lokalen.
Anmälan
Anmälan till middagen sker genom anmälningslänken samt inbetalning av 350 kr på postgiro nr 50 72 18-6 senast den 7 september 2023. Anmälan är bindande och återbetalning kan inte ske vid återbud.
Även anmälan till årsmötet sker genom anmälningslänken. 


Årsmöte
Sammankomsten inleds med stadgeenligt årsmöte kl. 18.00. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsbokslut samt revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet och på föreningens hemsida.
Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande vid årsmötet och fastställande av dagordning
2. Val av två justeringspersoner
3. Styrelsens förvaltningsberättelse
4. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Fastställande av balansräkning
6. Styrelsens eller enskilda medlemmars förslag
7. Val av ordförande
8. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa
9. Val av två revisorer jämte suppleanter för dem
10. Fastställande av årsavgifter
11. Övriga frågor 
 
Med vänlig hälsning
Ola Brinnen, föreningens sekreterare