KALLELSE TILL FÖRENINGSSAMMANKOMST SAMT ÅRSMÖTE
 
 
Nästa föreningssammankomst kommer att hållas
 
                      Tisdagen den 10 september kl. 18.00.
                     
Förbundsjuristen Hanna Björknäs och arbetsrättsjuristen Tommy Larsson, som varit utredningssekreterare, kommer att presentera betänkandet:
 
”Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet”
(SOU 2019:25)
 
 
Lokal
 
Sammankomsten äger rum i Svenskt Näringslivs konferenslokaler med besöksadress Storgatan 19 i Stockholm.
 
Middag och anmälan
 
Efter sammankomsten, omkring kl. 19.30, inbjuds till middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och kaka) i anslutning till lokalen.
 
Anmälan till föredrag och middag sker gemom länken nedan samt genom inbetalning av 350 kr på postgiro nr 50 72 18-6 senast den 27 augusti 2019. Anmälan är bindande och återbetalning kan inte ske vid återbud.

ANMÄLAN
 
Årsmöte
 
Sammankomsten inleds med stadgeenligt årsmöte kl. 18.00. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsbokslut samt revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet och på föreningens hemsida.
 
Dagordning för årsmötet
 
1. Val av ordförande vid årsmötet och fastställande av dagordning
2. Val av två justeringspersoner
3. Styrelsens förvaltningsberättelse
4. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Fastställande av balansräkning
6. Styrelsens eller enskilda medlemmars förslag
7. Val av ordförande
8. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa
9. Val av två revisorer jämte suppleanter för dem
10. Fastställande av årsavgifter
11. Övriga frågor
 
 
Med vänlig hälsning
 
Ola Brinnen, föreningens sekreterare
 
ola.brinnen@svensktnaringsliv.se
 
cecilia.wenberg@svensktnaringliv.se