Endast medlemmar i föreningen har rätt att delta i sammankomsten och middagen. Avgiften för middagen är 350 kronor.

Vill du bli medlem ska du skicka ett e-postmeddelande till anna.wesslau-hjorth@svensktnaringsliv.se samt betala in årsavgften 300 kronor till föreningens PlusGirokonto nr 50 72 18-6.

Inbjudan till föreningssammankomst i Arbetsrättsliga Föreningen

Rådmannen Håkan Lundquist kommer att tala om Ds 2018:28 om
Förlängt anställningsskydd till 69 år
Kommentarer från representanter för arbetsmarknadens parter

_______________________________________________________________________________________________________________________


Datum: 11 oktober 2018
Tid: 18:00, med därpå följande middag (se nedan)
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren


Sammankomsten inleds med stadgeenligt årsmöte kl. 18.00. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsbokslut samt
revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Efter sammankomsten, omkring kl. 19.30, serveras middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och kaka) i anslutning till lokalen.
Vänligen notera att anmälan till middagen är bindande.
 
 
Dagordning för årsmötet

Val av ordförande vid årsmötet och fastställande av dagordning
Val av två justeringsmän
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av balansräkning
Styrelsens eller enskilda medlemmars förslag
Val av ordförande
Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa
Val av två revisorer jämte suppleanter för dem
Fastställande av årsavgift och fråga om särskild, lägre, årsavgift för studerande
Övriga frågor


Anmäl dig här!

Med vänlig hälsning
Ola Brinnen, föreningens sekreterare